SPIS TREŚCI

[PDF] Wszystkie teksty udostępnione są w formacie PDF.
Jeżeli nie masz programu do odczytu takich plików, pobierz stąd program Adobe Acrobat Reader.

Przedmowa

Władysław Błasiak
Moje warszawskie spotkania z Mistrzem - Profesorem Władysławem P. Zaczyńskim

Andrzej Augustynek
Terapia uzależnień komputerowych

Wiesław Babik
O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym

Małgorzata Bartoszewicz
Chemia w portalu Microsoft "Partnerstwo dla przyszłości" - tworzenie, zasoby, możliwości wykorzystania

Małgorzata Bartoszewicz
Formy dokształcania studentów - przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Katarzyna Blak
Internet a przyszłość książki. Rozważania z perspektywy cyfrowego tubylca

Władysław Błasiak, Małgorzata Godlewska, Roman Rosiek
Czy komputer pomaga w rozumieniu świata?

Piotr Boroń
Edukacja medialna w Polsce XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem prac KRRiT w latach 2007-2010

Beata Bułka, Maria Tkocz
Urządzenia peryferyjne stanowiska komputerowego w pracy nauczyciela szkoły podstawowej

Anna Chrzanowska
Jak odnajdywać drogowskazy w społeczeństwie informacyjnym? O znaczeniu osobistych standardów wartościowania

Agnieszka Chrząszcz, Karolina Grodecka, Jan Kusiak
Elektroniczna teczka inżyniera-pedagoga. Analiza studium przypadku ePortfolio słuchaczy studium podyplomowego IT2EDU

Sabina Furgoł, Lechosław Hojnacki
Szkoła w pułapce nowych technologii - wokół metodyki nauczania

Janusz Gajda
Nowa formuła sympozjum - nowe wyzwania

Krystyna Gąsiorek
Pragmalingwistyczny wymiar czasowników i rzeczowników w tomie "Komputer w edukacji" (Kraków 2008)

Tomasz Goban-Klas
Nowa edukacja medialna w społeczeństwie ryzyka i katastrof

Włodzimierz Gogołek
Spolegliwość komputerów - personalizacja

Hanna Gulińska
Eksperyment wirtualny czy realny? Nauczanie chemii w świetle nowej podstawy programowej

Bożena T. Jarosz
Nickname jako podstawowy element wizerunku internauty

Jacek Jędryczkowski
Film dydaktyczny jako komponent materiałów edukacyjnych w systemie kształcenia na odległość

Stanisław Juszczyk
Fascynacja młodzieży grami komputerowymi

Urszula Kazubowska
Twórczość życia codziennego w obliczu współczesnych mediów - aktualność i wyzwania przyszłości

Marcin Kempka
Pozyskiwanie i udostępnianie danych oświatowych w realiach polskiej szkoły - problemy i wyzwania

Grzegorz Kiedrowicz
Nowe możliwości technologii informacyjnej w rozwoju turystyki

Marcin Kołacz
Graficzne systemy 3D w edukacji

Witold Kołodziejczyk
Collegium Futurum - szkoła ery postindustrialnej

Marek Konieczniak
Po co komu technologia informacyjna w szkole?

Jolanta Krzyżek
Technologia informacyjno-komunikacyjna w edukacji matematycznej

Maria Ledzińska
Człowiek wobec czasu i techniki - refleksje psychologiczne

Daniel Łazuga
Reedukacja.pl - media w służbie edukacji, czyli budowanie społecznej świadomości o trudnościach w nauce

Janusz Morbitzer
Szkoła w pułapce Internetu

Roberto Muffoletto
Opening the Window

Emilia Musiał
Wybrane strategie uczenia się w epoce cyfrowej

Zdzisław Nowakowski
Kreatywna szkoła to twórczy uczeń - technologie informacyjne i Internet w nauczaniu przedmiotowym

Jan Rajmund Paśko
Czy multimedia spowodują powstanie nowej dydaktyki?

Tomasz Pieper
Narzędzia nowoczesnej nauki na drodze do poznania rzeczywistości integralnej

Sławomir Postek
Od e-learningu do c-learningu - rozwój koncepcji nauczania na odległość w świetle badań psychologicznych i pedagogicznych

Irena Pulak
Personal Learning Environment w praktyce, czyli jak zaprojektować własne cyfrowe środowisko kształcenia

Krzysztof Pytel
Możliwości wykorzystania nauczania zdalnego do kształtowania społeczeństwa informacyjnego o wysokim poziomie świadomości ekologicznej

Izabela Rudnicka
Nowe media w pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych

Andrzej Rychlik
Prawne praktyki ustanowione przez technologię informacyjno-komunikacyjną na przykładzie reemisji utworu

Wojciech Sala
Wspomaganie nauczania w szkole średniej poprzez chat w ramach dodatkowej godziny pracy nauczyciela

Iwona Samborska
Doświadczenie percepcyjne i jego rola w uczeniu się dziecka

Bronisław Siemieniecki
Odbiór informacji a działanie w Internecie

Krzysztof Stanikowski
Metoda projektowa w dyskursie ponowoczesnym

Maciej M. Sysło
Co pozostaje w edukacji z przemijającej technologii?

Anna Ślósarz
Media na lekcjach angielskiego w Australii

Maciej Tanaś
Pedagogika wobec wyzwań technologicznych współczesności

Paweł Topol
Wirtualność 3D i Second Life

Robert Warykiewicz, Piotr Wilk
Nauczanie domowe wspomagane e-edukacją dla dzieci emigrantów polskich

Sebastian Wasiołka
Edukacja w epoce cyfrowej

Kazimierz Wenta
Internet - kognitywna proteza w edukacji

Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska
Szkoła Toronto dawniej i dziś

Andrzej Wołodźko
Media a szkoła - o ograniczeniach obudowy medialnej

Władysław P. Zaczyński
Postęp i nowoczesność w dydaktyce ogólnej

o. Andrzej Zakrzewski OCist
Wpływ gier komputerowych na kształtowanie postaw i zachowań młodzieży - omówienie wyników badań

Jolanta Zielińska
Rola mediów w proceduralizacji wiedzy deklaratywnej